Reklamacje i zwroty

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Produktu, zgodnie z zasadami odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Produktu nie jest Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że nie udziela gwarancji na Produkty w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, a jedynie przekazuje oświadczenia gwarancyjne. Warunki gwarancji zawarte są w dokumencie gwarancyjnym dołączanym do Produktu.

3. W przypadku stwierdzenia wad Produktu, Zamawiający może złożyć reklamację z tytułu rękojmi do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej:  mizumi@mizumi.pl lub listownie na adres: MIZUMI Irena Kusek, Ładna 58A, 33-156 Skrzyszów. 

4. Zamawiający składając reklamację proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Produktu i żądania reklamującego z tytułu rękojmi (wymiana na nowy, obniżenie Ceny, odstąpienie od Umowy sprzedaży w razie istotnej wady Produktu). W przypadku Produktów, do których załączony jest dokument gwarancyjny, Zamawiający może także skorzystać z gwarancji i w tym celu zwrócić się bezpośrednio do producenta Produktu lub do punktu serwisowego wskazanego w dokumencie gwarancji, bądź złożyć roszczenie z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu zakupu u Sprzedającego (np. kopii paragonu lub faktury VAT).

5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego. Sprzedający każdą z reklamacji rozpatruje indywidualnie.

6.     W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z  wybranego przez   Ciebie sposobu dostarczenia towarów innego, niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym  zostaliśmy   poinformowani o Twojej decyzji  o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte  w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze  zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jedyny wydatek jaki poniesiesz, to bezpośredni koszt zwrotu towaru.